När beställningen är gjord anses beställaren ha tagit del av och godkänt följande affärsvillkor:

Leveransformat
Ljudfilen levereras som ‘one-run, clean-cut’, dvs sammanhängande ljudfil som är rensad och renklippt. Längre material delas upp i separata ljudfiler av lämplig längd, t.ex. per manussida eller avsnitt. Ljudfilen levereras i regel som nedladdningsbar fil eller via email.

One-run = inspelningen levereras i sammanhängande ljudfil(er), exempelvis per manussida eller manusavsnitt.

Clean-cut = ljudfilen är renklippt enligt manus.

Tekniskt format
Standard filformat är WAV 24bitar 48kHz mono, one-run, clean-cut, rensad från ‘pops & clicks’, normaliserad till -2dB, omastrad. Ange tydligt om annat format önskas.

Tilläggstjänster såsom särskild uppklippning i individuella etiketterade ljudfiler, mixning/mastring, timeline adaption eller liknande är tilläggstjänster som debiteras extra.

Utförandegaranti
Du är alltid garanterad att texten blir korrekt inläst. Korrigering vid feluttal, felläsning eller liknande omständighet ingår alltid i priset, liksom även mindre efterjusteringar.

Nyinspelning av redan inspelad text
Text som skall spelas in igen på grund av väsentlig ändring, eftertillägg eller jämförligt påkallat från kunden, räknas som nytt uppdrag (till reducerat pris).

“Same Session Discount”
Om flera versioner av samma spot/text spelas in vid samma tillfälle: Första versionen 100%, efterföljande 50% av listpriset. (exempel: en radioannonskampanj består av 3 snarlika textversioner som alla spelas in vid samma tillfälle = 100%+50%+50%). Detsamma gäller för ‘cut-downs’, dvs att en spot/text även används i nerklippta versioner.

Användningtid är som regel 12 månader i avtalat media, om ej annat överenskommits (ex. vis ‘total buyout’).

Gratis provinspelning
Om så önskas görs en gratis provinspelning av en valfri text, för att få en bild av hur det kan låta. Erbjudandet gäller röstprov som underlag för köpbeslut. Om röstprovet används i publik produktion räknas det som beställning.

Nyttjande av inspelning
Inspelning kan fritt nyttjas i avtalat media för en tid av 12 månader räknat från första publicering. Med avtalat media avses det media eller för det ändamål som uppdraget gäller vid köptillfället. För nyttjande i annat media, annan konstnärlig utformning, annan tidsperiod eller annat spridningsområde skall särskilt avtal träffas.

Godkännande
Beställd inläsning betraktas som godkänd för fakturering när den tagits i bruk, godkännandet bekräftats muntligt eller skriftligt, uppenbart samförstånd, utebliven respons inom rimligt rådrum eller jämförligt. OBS: Reklamation av levererad inspelning skall göras inom 5 arbetsdagar från mottagandet.

Sekretess
Allt material och all information som tillhandahålls av kund, betraktas som konfidentiellt. Om så önskas kan särskilt sekretessavtal upprättas.

Efter publicering
Om ej annat avtalats äger Nederdal produktion rätt att använda publicerad inspelning eller del därav som arbetsprov. I händelse av tvist mellan parterna skall i första hand handelsbruk och branschpraxis tillämpas, därefter tillämpliga lagrum, såsom Köplagen och Avtalslagen. I sista hand skall eventuell tvist avgöras i allmän svensk domstol.